• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Verantwoord ondernemen

  Bij Athora Netherlands zien we het als onze taak om waarde te creëren op de lange termijn. Voor onze klanten én voor de wereld om ons heen. Daarom is verantwoord ondernemen een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie.

  Als verzekeraar speelt Athora een belangrijke rol in het leven van onze klanten. Wij dragen zorg voor hun toekomstige inkomensvoorzieningen. Daarbij maken we elke dag belangrijke keuzes. Want de keuzes die we nú maken, hebben verregaande invloed op de wereld van morgen. Sterker nog, met het vermogen dat we namens onze klanten beheren, kunnen en willen we onze invloed doen gelden op die wereld. In het belang van onze klanten en die van hun kinderen, in het belang van onze naasten, van onszelf en van al die anderen die we niet kennen.

  Strategische speerpunten

  Om dat zo goed mogelijk te kunnen doen, hebben we een aantal strategische speerpunten gekozen. We sluiten daarin aan bij de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDGs). En we leggen ons oor voortdurend te luister bij klanten, partners, leveranciers en andere maatschappelijke partijen, om onze strategie goed te laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders. Met die feedback en de SDGs heeft Athora de volgende strategische speerpunten geformuleerd:

  Logo Sustainable Development Goals

  SDG 8: Efficiënte en duurzame bedrijfsvoering

  SDG 8Athora wil de impact van onze eigen bedrijfsvoering beperken. Daarom nemen we klimaatneutrale en circulaire maatregelen op gebied van huisvesting, mobiliteit, energie en afval. In de samenwerking met leveranciers en partners zoeken we steeds nadrukkelijker bedrijven die dezelfde doelstellingen onderschrijven. Dit kunnen wij niet zonder vitale medewerkers, die flexibel, inzetbaar en toekomstgericht zijn.

  SDG 12: Duurzame klantrelaties

  SDG 12Het gaat Athora en haar merken niet om het snelle geld verdienen. We gaan een relatie aan met klanten en intermediairs voor de lange termijn. Dat doen we door eenvoudige en eerlijke producten te ontwikkelen die voor iedereen te begrijpen zijn. Open, toegankelijk en zonder kleine lettertjes. Steeds nadrukkelijker zoekt Athora proactief contact met klanten om hen te helpen bij het nemen van preventieve maatregelen, om schade te voorkomen.

  SDG 13: Klimaatverandering aanpakken

  SDG 13De klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor onze planeet en alle mensen en dieren die daarop samenleven. Athora streeft ernaar om de klimaatverandering een halt toe te roepen. De risico's die samenhangen met de klimaatveranderingen nemen we mee in de ontwikkeling van producten en diensten en waar mogelijk draagt Athora actief bij. Dat doen we onder meer door de impact van ons eigen handelen te beperken en door onze producten en diensten klimaatneutraal en circulair aan te bieden.

  De urgente maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, ontbossing, waterschaarste en eerlijke verdeling van arbeid, stellen steeds hogere eisen aan ondernemingen. Athora wil nadrukkelijk en actief meewerken aan oplossingsrichtingen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Dat komt onder meer tot uiting in ons verantwoord beleggingsbeleid en de actieve rol die we spelen als fondsbeheerder tijdens aandeelhoudersvergaderingen van de bedrijven waarin deze fondsen investeren.

  Hoe wij waarde creëren

  De activiteiten en processen waarmee we verzekeringsproducten aanbieden, noemen we onze waardeketen. In die keten hebben we diverse rollen. We zijn niet alleen werkgever, ook samenwerkingspartner, klant en belegger. Ons waardecreatiemodel laat aan de ene kant zien welke bronnen we benutten om onze strategische doelstellingen te realiseren. Denk daarbij aan financiële middelen, door ons ontwikkelde producten, intellectuele input, menselijke en natuurlijke bronnen. Aan de andere kant toont het de waarden die we met onze kernactiviteiten toevoegen.

  Value Creation Model

  Van strategie naar acties en doelen

  Naast een missie en visie hebben we ook een aparte MVO-uitspraak geformuleerd: Athora zorgt voor lange termijn waardecreatie. Athora heeft ervoor gekozen om vier SDGs als leidraad te nemen voor verdere ontwikkeling van het MVO-beleid in de bedrijfsvoering. Deze doelstellingen zijn relevant en passend binnen de context van onze missie en onze MVO-uitspraak. Onderstaande visuele uitwerking geeft deze doelstellingen weer en de uitdagingen waar we voor staan, en die we hebben geformuleerd in het Jaarverslag Athora Netherlands:

  MVO Matrix

  [Klik voor een grotere weergave]

  Richtlijnen

  Deze doelstellingen bereiken en impact maken kunnen we uiteraard niet alleen. Daarom heeft Athora zich gecommitteerd aan verschillende nationale en internationale afspraken. Goed werkgeverschap en sociale vooruitgang, zoals dat is benoemd in de ‘IAO-verklaring van de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk’, ziet Athora als een belangrijk onderdeel van haar maatschappelijke taak. Daarnaast vormen de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationale MVO-beleid en daarmee ook voor onze in- en externe bedrijfsvoering en keten. Ook werkt Athora actief mee om de doelstellingen te verwezenlijken die zijn vastgelegd in het IMVO-convenant internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector.