• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Privacy statement

  U vindt uw privacy belangrijk. Wij ook!

  Wij zijn Athora, het moederbedrijf van onder meer Zwitserleven en Reaal (Leven). Wij bieden verzekeringen en andere financiële producten en diensten aan.

  Wij verzamelen uw persoonsgegevens wanneer u een product of dienst van ons afneemt, onze websites bezoekt of mobiele apps gebruikt, als uw werkgever een pensioenovereenkomst met ons heeft of als u begunstigde van een verzekering bent. We hebben persoonsgegevens nodig om onze producten en diensten te kunnen uitvoeren, onderhouden en verbeteren. Bij alles wat we doen behandelen wij uw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. In dit Privacy Statement leggen we onder meer uit wat we met welke persoonsgegevens doen, waarom we ze nodig hebben, wanneer we ze delen met derde partijen, hoe we ze beveiligen en wat uw rechten zijn.

  Athora neemt uw privacy serieus. Wilt u een beroep doen op het inzagerecht of heeft u een klacht, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming, via privacy@athora.nl of per post naar Athora, ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming, Postbus 274, 1800 BH Alkmaar. Bent u na afwikkeling van een klacht nog steeds ontevreden dan kunt u ook contact opnemen met de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  We kunnen dit privacy statement wijzigen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd in .

  Ten slotte, als u twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is, of u heeft een datalek ontdekt, neem dan contact op met informatiebeveiliging@athora.nl.

  1. Wie zijn wij?

  Athora Netherlands N.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door Athora Netherlands N.V. zelf en door haar Nederlandse dochtermaatschappijen. Ga voor meer informatie naar www.athora.nl.

  Uw persoonsgegevens verwerken wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in heel Europa in werking is getreden en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Wij zorgen ervoor dat Athora Netherlands N.V. en haar Nederlandse dochtermaatschappijen zich houden aan de op hen van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving. Athora Netherlands N.V. heeft een aantal dochtermaatschappijen, waaronder:

  • SRLEV N.V. – biedt onder meer overlijdensrisico-, pensioen- en beleggingsverzekeringen aan en levert (financiële) diensten onder de namen Zwitserleven, Reaal en Zwitserleven Pensioenadvies.
  • Zwitserleven PPI N.V. – voert als Premie Pensioeninstelling (PPI) pensioenregelingen uit.

  2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

  Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen en die wij tot die persoon kunnen herleiden. Verschillende stukjes informatie bij elkaar verzameld kunnen ook herleidbaar zijn tot een persoon. Bijvoorbeeld: alleen uw geslacht is geen persoonsgegeven, maar vermoedelijk wel in combinatie met uw postcode en leeftijd. De persoonsgegevens die we binnen Athora verzamelen zijn onderverdeeld in de volgende vier categorieën:

  a. Persoonsgegevens nodig voor uitvoering van producten of diensten

  Denk bijvoorbeeld aan uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer, , werkgever, datum in en uit dienst en inkomen. Maar ook het type en de looptijd van de overeenkomst die u bij ons afsluit, de premie en het polisnummer. We verzamelen ook gegevens als aanspraak wordt gemaakt op een uitkering. Hieronder vallen ook gegevens die we vastleggen als u contact opneemt met onze medewerkers.

  b. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website, apps en social media

  Als u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, dan registreren we het IP-adres, de internet serviceprovider, de browser die u gebruikt, het besturingssysteem, uw klikgedrag en de webpagina's die u bezoekt. We registreren ook de dag en het tijdstip van uw bezoek en, indien van toepassing, de website die u heeft doorverwezen naar onze website. Afhankelijk van de voorkeuren die u heeft ingesteld op social mediasites, kunnen bepaalde gegevens met ons worden gedeeld. Voor meer informatie over de cookies en vergelijkbare technieken die we gebruiken, zie ons cookiereglement.

  c. Bijzondere persoonsgegevens

  Als verzekeraar hebben we soms bijzondere persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van onze overeenkomsten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan medische gegevens als u een overlijdensrisicoverzekering wilt afsluiten. Deze persoonsgegevens zijn inzichtelijk voor een kleine groep medewerkers en alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie (zie H 5 onder b). Hebben we deze gegevens niet nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst dan gebruiken we ze alleen als we dit wettelijk verplicht zijn of met uw toestemming.

  d. Gevoelige persoonsgegevens

  Denk hierbij aan financiële gegevens, BSN, paspoort, rijbewijs, locatie, inloggegevens van uw account, etc. Daarnaast worden door een kleine groep mensen en alleen als dat nodig is voor de uitoefening van hun functie, strafrechtelijke gegevens verwerkt om misbruik, fraude en criminaliteit te voorkomen.

  3. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

  a. Om de (totstandkoming van de) overeenkomst te kunnen beoordelen, afsluiten en uitvoeren

  Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst gebruiken we persoonsgegevens. We hebben uw persoonsgegevens nodig voor de beoordeling van uw aanvraag en/of aanspraak, de aanmelding voor een pensioen door uw werkgever, de levering van onze producten en de uitvoering van onze diensten.

  Voor de beoordeling van uw aanvraag of aanmelding kunnen we ook gegevens afkomstig uit openbare bronnen gebruiken zoals CBS, Kadaster, en afkomstig van marktonderzoeksbureaus. Daarnaast heeft Zwitserleven als uitvoeringsinstelling pensioenregelingen toegang tot de basisregistratie personen (de opvolger van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens). Wij gebruiken deze bronnen zodat u minder zelf hoeft in te vullen bij uw aanvraag. Bovendien gebruiken wij deze gegevens om de kwaliteit van onze persoonsgegevens te verbeteren, ingevulde gegevens te controleren en de prijs zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke situatie.

  De beoordeling van een aanvraag of aanmelding kan geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd plaatsvinden. Als dit het geval is, dan vermelden we dit. Als u het niet eens bent met de uitkomst van zo'n automatische beoordeling en/of afhandeling dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

  Na goedkeuring van uw aanvraag of na de verwerking van uw aanmelding gebruiken we uw persoonsgegevens om de overeenkomst te administreren, onze producten en diensten te leveren en de dienstverlening uit te voeren. Bijvoorbeeld:

  • Uw contactgegevens gebruiken we om de polis en facturen toe te sturen en uw vragen te beantwoorden. We registreren uw vragen ook in onze systemen.
  • Wijzigingen die u doorgeeft in bijvoorbeeld de samenstelling van uw huishouden. Dit kan invloed hebben op de premie en/of dekking.
  • Heeft u recht op een uitkering, dan gebruiken we uw rekeningnummer voor de betaalopdracht.
  • We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze online diensten. Bijvoorbeeld door uw persoonsgegevens en polis beschikbaar te maken binnen uw beveiligde persoonlijke account en uw voorkeursinstellingen te bewaren.
  • We kunnen telefoongesprekken opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, het voorkomen en bestrijden van fraude en misbruik en de naleving van wettelijke verplichtingen. U heeft het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren.

  b. Om onze producten en diensten op u af te stemmen en u relevante informatie te sturen

  Ons doel is om u de beste producten en diensten te bieden die uw leven zo makkelijk mogelijk maken. We sturen alleen berichten met nieuws en aanbiedingen van Athora en haar Nederlandse dochtermaatschappijen die relevant zijn voor u. Onze berichten versturen we via verschillende digitale kanalen, zoals e-mail, apps, social media en uw persoonlijke account. Wij kunnen u bijvoorbeeld berichten sturen met de laatste ontwikkelingen, nieuws, acties, prijsvragen, loyaliteitsprogramma's, algemene aanbiedingen en (nieuwe) producten of diensten.

  Om onze diensten, producten en berichten af te stemmen op uw voorkeuren en gedrag, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Dat doen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We wegen onze belangen zorgvuldig af tegen uw belangen. We combineren en analyseren we binnen Athora Netherlands N.V. en haar Nederlandse dochtermaatschappijen de volgende persoonsgegevens (zie ook H 10):

  • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en gegevens over uw aankoop van een product en dienst, zoals type verzekering en looptijd.
  • Persoonsgegevens die u met ons deelt als u onze websites bezoekt en onze apps gebruikt, zoals uw klikgedrag (Zie ook H 2 onder b).
  • Gegevens afkomstig uit openbare bronnen en afkomstig van marktonderzoeksbureaus. Wij gebruiken deze bronnen om klanten in te delen in segmenten en doelgroepen. Op deze manier kunnen wij advertenties beter afstemmen op uw persoonlijke situatie, wensen en behoeften (zie ook H 10).
  • Persoonsgegevens die u met ons heeft gedeeld via uw social media-profiel, als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

  Wilt u geen berichten meer van ons ontvangen, dan kunt u zich op ieder moment eenvoudig afmelden voor commerciële nieuwsberichten. Bijvoorbeeld door op de daarvoor bestemde link in het bericht te klikken.

  c. Om fraude en misbruik te voorkomen en te bestrijden

  Als financiële dienstverlener willen we voorkomen dat klanten door fraude te plegen misbruik maken van ons vertrouwen. Voorafgaand en tijdens de looptijd van de overeenkomst verwerken wij persoonsgegevens om fraude te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en te bestrijden. Dat doen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We wegen onze belangen zorgvuldig af tegen uw belangen.

  Bij een aanvraag kan met een geautomatiseerde verwerking een risicoanalyse worden verricht op mogelijke fraude. Hiervoor werken we samen met FRISS, een partij die voor de verzekeringsbranche risico-inschattingen maakt en frauderisico's signaleert. Op basis hiervan wordt besloten of nader onderzoek door de afdeling Fraude & Integriteit nodig is. Verder stellen wij bij uw aanvraag bijvoorbeeld vragen over uw strafrechtelijk verleden over de periode van maximaal acht jaar voor de aanvraag. Ook kunnen wij uw (persoons)gegevens vastleggen dan wel uw (persoons)gegevens raadplegen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen te Den Haag (CIS). De CIS databank wordt door verzekeraars onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen en om fraude tegen te gaan. Voor meer informatie en het privacy statement van CIS dat in dergelijke gevallen van toepassing is, verwijzen wij naar www.stichtingcis.nl.

  Als u begunstigde bent van een uitkering uit een verzekering kunnen we bijvoorbeeld controleren of uw naam voorkomt in een incidentenregister. In uitzonderlijke gevallen kunnen we gebruikmaken van bijvoorbeeld heimelijke observatie.

  Athora heeft ook een eigen incidentenregister waarin incidenten worden opgenomen die van belang kunnen zijn voor de veiligheid en integriteit van Athora. Gegevens uit het incidentenregister kunnen binnen Athora worden uitgewisseld en buiten Athora met bijvoorbeeld andere financiële instellingen als sprake is van een treffer in het externe verwijzingsregister. Hierbij houden we ons aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen van het Verbond van Verzekeraars. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft toegang tot deze gegevens. Zodra er sprake is van bewezen fraude, worden uw gegevens opgenomen in het incidentenregister en kunnen er sancties worden opgelegd. De mogelijke sancties zijn opgenomen in ons fraudebeleid. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om niet uit te keren of om aangifte te doen van de fraude.

  d. Om onze wettelijke verplichtingen na te leven

  Als financiële dienstverlener moeten wij vanwege specifieke wetten soms bepaalde persoonsgegevens vastleggen. De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verlangt dat wij de identiteit van klanten vaststellen en verifiëren op juistheid. Ook moeten wij naar aanleiding van de Sanctiewet de gegevens van onze klanten controleren met door erkende autoriteiten opgestelde lijsten met gesanctioneerde personen (terrorisme).

  Ook zijn we verplicht om op verzoek persoonsgegevens door te geven aan een overheidsinstelling, een toezichthouder, een rechter of andere financiële instellingen. Bijvoorbeeld aan de Belastingdienst, de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), De Nederlandsche Bank (DNB), de Stichting Pensioenregister (www.mijnpensioenoverzicht.nl) of een opsporingsinstantie zoals de politie, de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) of het Openbaar Ministerie (OM).

  e. Om onderzoek te doen en te innoveren

  Om onze producten en diensten te verbeteren, evalueren en innoveren doen we – al dan niet in samenwerking met Universiteiten en Hogescholen – onderzoek naar (algemene) trends in het gebruik van onze producten en diensten en de algemene kenmerken en voorkeuren van onze (potentiële) klanten. Bijvoorbeeld klant- en marktonderzoeken over de aanschaf van een product en onze dienstverlening. Dat doen wij omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. We wegen onze belangen zorgvuldig af tegen uw belangen.

  Voor zulke onderzoeken gebruiken we vaak gegevens die niet meer zijn te herleiden naar u. Voor onderzoek en analyse zijn soms persoonsgegevens nodig, maar de uitkomsten en resultaten zijn vaak op segment- of doelgroepniveau (zie ook H 10). In alle gevallen treffen we maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

  4. Centrale opslag en uitwisseling persoonsgegevens binnen Athora Netherlands N.V. en haar Nederlandse dochtermaatschappijen

  We slaan persoonsgegevens centraal op. Deze persoonsgegevens zijn – voor zover noodzakelijk – ook toegankelijk voor de Nederlandse dochtermaatschappijen van Athora Netherlands N.V. Wij doen dit om de volgende redenen:

  • zodat informatie op één centrale plaats terug te vinden is en daarvandaan gecontroleerd vrijgegeven kan worden naar die personen die het nodig hebben voor hun functie;
  • voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude of misbruik te voorkomen en te bestrijden;
  • om risico's en premies beter in te schatten;
  • om uw algemene vragen over producten en diensten van verschillende Nederlandse dochtermaatschappijen van Athora Netherlands N.V. snel te kunnen beantwoorden;
  • om u een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden;
  • om producten en diensten op u af te stemmen en u passend en gericht te informeren en te benaderen over andere producten als u daarvoor toestemming heeft gegeven;
  • om de kwaliteit van de persoonsgegevens te waarborgen;
  • voor onderzoek en innovatie; en
  • voor interne (management) rapportages.

  5. Aan wie verstrekken we uw gegevens?

  a. Adviseurs, tussenpersonen en gevolmachtigden

  Voor sommige diensten en producten werken we samen met onafhankelijke adviseurs, tussenpersonen en/of gevolmachtigden. Zij zijn zelfstandig verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Via deze adviseurs kunt u bijvoorbeeld een aanvraag indienen of wijzigingen doorgeven. Ook voor marketingactiviteiten kunnen uw persoonsgegevens worden uitgewisseld met onafhankelijke adviseurs en franchisenemers, maar alleen met uw toestemming.

  b. Artsen en medisch adviseurs

  Voor sommige financiële producten en diensten hebben we uw medische persoonsgegevens nodig. Binnen Athora zijn medische gegevens alleen inzichtelijk voor een kleine groep medewerkers en alleen voor zover dat nodig is voor de uitoefening van hun functie. Wij werken ook nauw samen met medisch adviesbureaus en Arbo- en re-integratie bedrijven. Wij leggen contractueel vast dat deze partijen de veiligheid van uw gegevens waarborgen. Alleen geregistreerde medische adviseurs (artsen) met een beroepsgeheim en de direct onder hun instructie vallende personen hebben toegang tot en inzicht in uw medisch dossier.

  Het medisch advies bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen als onderdeel van pensioen- en levensverzekeringen hebben wij uitbesteed aan specialistische adviesbureaus. Deze bureaus doen ook de medische administratie. De claimadviseur van Athora blijft de belangrijkste contactpersoon van klanten die een uitkering onder een AOV ontvangen.

  c. Werkgevers in verband met pensioenverzekeringen

  Bij uitvoeringswerkzaamheden ten aanzien van een pensioenverzekering die voor u is afgesloten, delen wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens met uw werkgever. Wij zorgen ervoor dat dit op een veilige wijze gebeurt.

  d. Andere bedrijven met wie we samenwerken

  Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van bedrijven met wie wij samenwerken. Soms doen we dat omdat het efficiënter is of omdat deze partijen beter zijn in een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze partijen verkrijgen alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de uitbestede werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Wij hebben met deze partijen de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor deze doeleinden en op een veilige wijze worden verwerkt.

  • Servicemaatschappijen gespecialiseerd in de acceptatie en administratie van hypotheken.
  • Incassobureaus voor het voorkomen of beperken van betalingsachterstanden.
  • Bedrijven om de operationele efficiency van ons bedrijf te verhogen. Zij ondersteunen ons met als doel onze dienstverlening te verbeteren, snellere doorlooptijden te realiseren en seizoensgebonden pieken beter op te vangen.

  e. Overheidsinstellingen, toezichthouders en andere financiële instellingen

  Alleen als wij wettelijk verplicht zijn, verstrekken we uw persoonsgegevens aan overheidsinstellingen (zoals de Belastingdienst en de politie) en toezichthouders (zoals de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank). Daarnaast moeten we u in sommige gevallen registreren in waarschuwingssystemen voor verzekeraars (Stichting CIS). Tot slot kunnen wij ook door de rechter worden gedwongen om persoonsgegevens te verstrekken.

  f. Dienstverleners zoals post, drukkerij, IT-dienstverleners, etc.

  Wij kunnen derde partijen inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan PostNL of IT dienstverleners die onze IT systemen, tools en portalen onderhouden, ontwerpen en verbeteren.

  g. Universiteiten, hogescholen en onderzoekbureaus

  Zie H 3 onder e.

  h. Herverzekeraars

  Sommige grote risico's wil of kan Athora niet zelf dragen en zijn daarom overgedragen aan herverzekeraars. Herverzekeraars dragen een deel van het risico en kunnen ook audits doen en persoonsgegevens inzien.

  6. Internationale uitwisseling persoonsgegevens

  Athora geeft in principe geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER (Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Sommige van onze leveranciers of derden waarmee wij samenwerken zijn gevestigd in een land buiten de EER of slaan gegevens op buiten de EER. De regelgeving in deze landen biedt niet altijd hetzelfde beschermingsniveau zoals binnen de EER. Daarom leggen we met deze partijen contractueel vast dat de privacy op een gelijksoortige manier is geborgd als binnen de EER.

  7. Beveiliging van uw persoonsgegevens

  We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerd gebruik. Om dit te bereiken hebben we een IT-beveiligingsbeleid opgesteld gebaseerd op de ISO27001-norm. Daarnaast zijn de IT-processen en inrichting gebaseerd op dit beleid en geven deze processen invulling aan de bescherming van persoonsgegevens.

  We hanteren een strikt toegangsbeleid en beveiligingsbeleid voor alle persoonsgegevens. Bovendien zijn al onze medewerkers verplicht om uw persoonsgegevens geheim te houden.

  Wees voorzichtig met de apparaten die u gebruikt voor onze online diensten en tref zelf de nodige beveiligingsmaatregelen. Als u twijfelt of een bericht, app, of website van ons afkomstig is, of heeft u een zwakke plek ontdekt in onze dienstverlening, neem dan contact op met: informatiebeveiliging@athora.nl. Wij zullen waar noodzakelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

  8. Bewaartermijn

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben gekregen.

  Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is onder andere afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en wetgeving. Vanuit fiscale wetgeving zijn we bijvoorbeeld verplicht om zaken minimaal zeven jaar te bewaren.

  Soms kiezen we er ook zelf voor om persoonsgegevens lang te bewaren, tot wel jaren nadat u geen klant meer bent of bent overleden. Niet voor commerciële doelen maar omdat we vanuit onze zorgplicht ook nog willen kunnen uitkeren als een nabestaande zich bij ons meldt. Ook kunnen we uw persoonsgegevens langer bewaren als we deze nog nodig hebben voor (mogelijke) rechtszaken.

  De bewaartermijn kan dus per bedrijfsonderdeel en per doel verschillen. Athora hanteert een beleid voor het bewaren van gegevens en ziet er op toe dat de getroffen maatregelen worden nageleefd. Op verzoek kunnen we dit beleid met u delen.

  Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of omgezet naar gegevens die niet langer naar u herleidbaar zijn. We gebruiken het dan alleen nog voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

  9. Andere omgevingen en social media

  Afhankelijk van de voorkeuren die u heeft ingesteld op social media, kunnen bepaalde persoonsgegevens met ons worden gedeeld als u gebruik maakt van social media. Bijvoorbeeld als u contact met ons zoekt via social media. Wij ontvangen dan uw publieke profiel informatie. Via Facebook kunnen we ervoor zorgen dat alleen onze klanten en gebruikers onze berichten via Facebook te zien krijgen. Zie voor meer informatie: facebook.com. Voor meer informatie over social media cookies, zie ons cookiereglement.

  Maakt u gebruik van social media als u contact met ons opneemt, dan kunnen wij de bescherming van de persoonsgegevens die u via social media zoals WhatsApp met ons deelt, niet garanderen. Veel social media aanbieders zijn buiten de EER gevestigd en slaan uw persoonsgegevens buiten de EER op. Hierdoor is het mogelijk dat daar uw persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de EER. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. We raden u daarom aan geen vertrouwelijke, bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens via social media aan ons te verstrekken. Wij delen nooit zulke informatie met u via social media.

  Voor meer informatie over welke persoonsgegevens wij ontvangen en het aanpassen van uw instellingen, kunt u de website en het privacy statement van de social media aanbieder raadplegen. Het gebruik van deze diensten valt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Dit privacy statement is niet van toepassing op diensten van derden.

  10. Profilering voor commerciële doeleinden

  Profilering is een manier om met het analyseren van gegevens van individuen en gebeurtenissen en het leggen van verbanden daartussen, een voorspelling te doen over iemands toekomstige situatie, voorkeuren, interesses en gedrag. Athora past profilering toe voor commerciële doeleinden.

  Door toepassing van profilering kan een verkeerd beeld van iemand ontstaan. Bij de ontwikkeling van onze computerprogramma's worden daarom controles ingebouwd om ongewenste effecten voor zowel u als ons te voorkomen. Bovendien moet Athora voor het gebruik van profilering een onderzoek uitvoeren waarin we kijken naar noodzaak en risico's die verbonden zijn aan deze verwerking. Ten slotte heeft u een aantal rechten in geval van profilering, zoals het recht van bezwaar.

  We gebruiken, analyseren en combineren openbare bronnen en interne gegevens van grote groepen klanten en uw gegevens om voorspellingen te doen om onze advertenties daarop af te stemmen. Ook kunnen we met hulp van zulke analyses voorspellen wanneer u vermoedelijk zult opzeggen. Dit kan een reden zijn om u een nieuwe aanbieding te sturen.

  Met trackingcookies houden we bij welke pagina's u op de website bezoekt, houden we uw klikgedrag bij en de zoektermen die u invoert. Deze gegevens leggen we vast in een gebruikersprofiel. Iedere keer dat u onze website bezoekt, updaten we uw profiel. We gebruiken advertentiecookies ook om u aanbiedingen en advertenties te tonen die voor u interessant kunnen zijn, zowel op onze apps als onze websites. We doen dit alleen met uw voorafgaande toestemming.

  11. Uw rechten

  Als klant of gebruiker van onze diensten heeft u een aantal rechten die hieronder zijn beschreven. Wilt u een beroep doen op deze rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy@athora.nl. Om het verzoek in behandeling te kunnen nemen, kunnen wij u vragen om zich te identificeren. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens verstrekken aan iemand die zich voordoet als u.

  Binnen vijf werkdagen krijgt u van ons een eerste reactie. Wij streven ernaar om binnen een maand een onderbouwd antwoord te geven. Bij complexe zaken is dat niet altijd mogelijk. In dat geval stellen wij u tijdig op de hoogte en geven aan wanneer u wel antwoord van ons kunt verwachten.

  a. Recht van inzage

  U heeft het recht op inzage van alle persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doelen wij deze persoonsgegevens gebruiken en, indien van toepassing, aan welke derde partijen wij deze persoonsgegevens hebben verstrekt.

  b. Recht op rectificatie

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, als deze niet juist zijn.

  c. Recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen als we ze niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het kan zijn dat wij nog wel een belang hebben om uw dossier langer te bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaartermijn of vanwege fraude. In dat geval kan het zo zijn dat we niet of niet volledig aan uw verzoek kunnen voldoen.

  d. Recht van bezwaar

  U kunt bezwaar maken tegen het gebruiken van uw persoonsgegevens door ons, als we uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden of op andere grondslagen dan voor de uitvoering van een overeenkomst, voor het nakomen van een wettelijke verplichting, of een gerechtvaardigd belang van Athora. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor onderzoek of tegen profilering als bedoeld in H 10.

  e. Recht op beperking van de verwerking

  In bepaalde gevallen heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens dan tijdelijk niet, maar bewaren ze wel.

  f. Recht om niet te worden onderworpen aan uitsluitend geautomatiseerde besluitvorming

  De beoordeling van uw aanvraag kan deels geautomatiseerd plaatsvinden. Als dit zo is, dan vermelden we dit uitdrukkelijk. Bent u het niet eens met de uitkomst van zo'n beoordeling dan kunt u hierover contact met ons opnemen.

  g. Recht op dataportabiliteit

  U heeft het recht om ons te verzoeken de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt over te dragen aan een andere verzekeraar en/of om zelf de desbetreffende gegevens te ontvangen.

  h. Recht om toestemming in te trekken

  In die gevallen dat we alleen op basis van uw expliciete toestemming persoonsgegevens kunnen gebruiken, heeft u het recht die eerder verleende toestemming op ieder moment weer in te trekken.