• NL
 • Taal: Nederlands (NL) Engels (EN)

  Klimaatdoelen en actieplan

  Klimaatverandering vormt een grote bedreiging voor onze planeet en alle mensen en dieren die daarop samenleven. Athora Netherlands streeft ernaar om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Hoe we dat doel willen bereiken, hebben we samengevat in een klimaatplan. Daarin beschrijven we hoe wij helpen de uitstoot van broeikasgas terug te dringen tot netto-nul.

  Het algemene langetermijndoel van Athora Netherlands is om uiterlijk in 2050 netto geen uitstoot van broeikasgassen meer te veroorzaken. Die klimaatdoelstelling geldt voor zowel onze beleggingen, onze eigen bedrijfsvoering áls de emissies van de gehele waardeketen.

  Tussentijdse doelstellingen

  Daarbij zijn ook tussentijdse doelstellingen vastgesteld voor 2030 en 2040 (ten opzichte van eind 2019):

  • 50% reductie van broeikasgasemissie in 2030
  • 75% reductie van broeikasgasemissie in 2040

  klimaat-targets.jpg

  Klimaatactieplan voor investeringen

  In onze rol als belegger willen we actief bijdragen aan het broeikasgasvrij maken van de 'reële economie'. Daarmee bedoelen we dat we niet simpelweg vervuilende bedrijven uitsluiten uit onze beleggingshorizon. Liever stimuleert Athora deze bedrijven om hun bedrijfsmodel te veranderen via bijvoorbeeld engagementgesprekken.

  Op drie manieren probeert Athora via haar beleggingsportefeuille de klimaatdoelen te halen:

  • Invloed uitoefenen op bedrijven waarin we beleggen via engagementgesprekken en op aandeelhoudersvergaderingen.
  • Investeren in fossielvrije energievoorziening en andere oplossingen die de uitstoot van broeikasgassen verminderen.
  • Bedrijven uitsluiten die niet in staat zijn mee te gaan in de transitie naar netto-nul.

  Klimaatactieplan voor de eigen bedrijfsvoering

  Sinds 2015 is de bedrijfsvoering van Athora Netherlands netto CO2-neutraal. Voor onze eigen gebouwen en faciliteiten gebruiken we uitsluitend duurzame energie, zowel ingekocht als opgewekt via zonnepanelen en andere technische installaties. Resterende emissies worden nu nog gecompenseerd door het verwerven van carbon credits. (Meer daarover lees je in dit artikel).

  Voor de toekomst hebben we onze ambities opgeschroefd. Uiterlijk in 2030 willen we werkelijk CO2-neutraal zijn, zonder dat compensatie via carbon credits nog nodig is. In 2040 streven we ernaar onze gehele waardeketen CO2-neutraal te maken.

  Dat doen we op drie manieren:

  • Huisvesting, vervoer en andere faciliteiten steeds verder verduurzamen.
  • Groene IT: voor onze dataservers gebruiken we steeds meer hernieuwbare energie en IT-apparatuur gebruiken we zo circulair mogelijk. (Lees daarover in dit artikel)
  • Eisen stellen aan leveranciers om zich ook aan de klimaatdoelen te committeren en van hen duurzame bedrijfsvoering verlangen.

  Klimaatcommitment

  De gehele financiële sector heeft afgesproken een actieve bijdrage te leveren aan de uitvoering van het Akkoord van Parijs en het Klimaatakkoord. Daarom zette ook Athora Netherlands via het Verbond van Verzekeraars in 2019 haar handtekening onder het Klimaatcommitment Financiële Sector. Het klimaatdoelen en -actieplan kun je zien als een samenvatting van de concrete plannen en acties van Athora Netherlands om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

  Meer weten?

  Ben je benieuwd hoe we de voortgang meten? Of wil je meer informatie? Lees dan het gehele klimaatplan van Athora Netherlands.